NP č.402 > ReferátKdyž zaklepe exekutorZdeněk Málek

Zadluženost českých domácností roste a spolu s ní také vymáhání dluhů soudními exekutory. Jak se bránit neoprávněnosti exekuce samotné? A jak nesprávnému postupu exekutora? Zde je potřebný návod.

 

Jednejte okamžitě

Pokud obdržíte jakékoli rozhodnutí, které považujete za nesmyslné nebo nesprávné, braňte se, než bude pozdě. Nekonat v tomto případě znamená přijmout povinnost uloženou v rozhodnutí, a to s minimální šancí takový stav napravit.

Exekuční řízení neřeší, jestli pohledávka vznikla, k tomu slouží předchozí řízení před soudem, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí ukládající nějakou povinnost (většinou povinnost zaplatit). Pokud Vás kdokoli zažaluje o nějakou částku a Vy se nebudete bránit, může soud vydat rozhodnutí. Nebude-li proti němu obrana, může kdokoli celý případ předat exekutorovi k vymáhání. To, že si celou věc vymyslel a nikdy Vám žádné peníze nepůjčil, už nikoho v rámci exekučního řízení zajímat nebude.

 

Zbytečné odvolání?

Pokud soud vydal rozhodnutí o Vaší povinnosti, a toto rozhodnutí nabylo právní moci, může soud vydat usnesení o nařízení exekuce. Můžete se proti němu odvolat. Je na to patnáct dnů ode dne, kdy je Vám usnesení doručeno. Odvolací soud rozhodnutí přezkoumá, a pokud shledá, že usnesení být vydáno nemělo, změní jej a exekuci zamítne.

K odvolání se sahá často. V 90 % případů soud shledá, že jde o neoprávněné odvolání, kterým se dlužníci snaží vyřešit něco, co se má řešit jinými právními prostředky. Jediným efektem odvolání tak bývá zdržení exekuce. Ze všech těchto důvodů chystá ministerstvo spravedlnosti novelu zákona, kterým tento opravný prostředek zruší úplně.

 

Jak to zastavit?

Exekuční řízení – exekuce – je tady. Nejčastějším prostředkem pro její ukončení je návrh na zastavení exekuce. Můžete jej podat vždy, když víte, že exekuce z nějakého důvodu probíhat nemá. Opět není možné řešit věci, které se měly řešit dříve – zda skutečně dlužíte a jestli vznikla škoda. Může se ale stát, že dluh byl po vydání soudního rozhodnutí již zaplacen, pohledávka promlčena, nebo je tu nějaký jiný důvod, proč by exekuce neměla probíhat.

Návrh na zastavení exekuce musí být podán do 15 dnů od chvíle, kdy se o důvodu pro zastavení dozvíte. Opožděné podání návrhu znamená jeho odmítnutí, a tím i nemožnost obrany. Včasně podaný návrh zašle exekutor oprávněnému, který se může vyjádřit, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas znamená zastavení exekuce, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který přezkoumá, zda nastala skutečnost, na jejímž základě by exekuce měla být zastavena.

 

Dočasný odklad

Máte dojem, že jste se bez viny a přechodně ocitli v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro Vás či Vaše rodinné příslušníky zvláště nepříznivé následky? Může se například stát, že Vás okradli – za měsíc nebudete mít problém zaplatit, ale právě byste museli obětovat vybavení Vašeho bytu. Pro takové „případy“ slouží tzv. odklad exekuce. Návrh je nutné podat u exekutora, který exekuci provádí. Exekutor návrh posoudí, a dojde-li k závěru, že jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, může v exekuci pokračovat. Zamítnutý návrh ale musí postoupit soudu, který o něm rozhodne do patnácti dnů. Jde o dočasný odklad, kterým se má zabránit katastrofálním důsledkům neprodleného provedení exekuce. Ale pouze z důvodu, že se povinný dostal bez vlastní viny do nepříznivé finanční situace.

 

Zase ten syn...

Bydlíte s manželem v bytě a hlášený je tu i syn, který se však již pár let neukázal. Jednoho dne zaklepe u vašich dveří exekutor – syn má finanční problémy a byla na něj nařízena exekuce – a začne exekučně zabavovat majetek, který se v bytě nachází. Přitom syn zde žádný majetek nemá, je zletilý a své dluhy by si měl hradit sám.

Takové jednání exekutorů je obvyklé a nikoli protiprávní. Pokud exekutor předpokládá, že magnetofon v pokoji nebo skateboard v komoře patří povinnému, pak tyto věci „oblepí“ či zabaví a následně je prodá. Osoba, které věci skutečně patří, pak musí prokazovat, že k těmto věcem má vlastnické právo ona a nikoli ten, proti němuž je prováděna exekuce. Podaří-li se to prokázat již při návštěvě exekutora, pak může exekutor od zabavení takové věci upustit. Nepodaří-li se vlastnické právo prokázat již při návštěvě exekutora nebo je exekutor neoblomný, je nutné do 30 dnů podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud návrh nepodáte, věci jste se automaticky vzdali a peníze, jež za ní budou utrženy, přijdou do kapsy oprávněné osobě.

Je-li návrh podán, musí o něm exekutor rozhodnout. Kladné rozhodnutí znamená vyjmutí z exekuce, záporné naopak zamítnutí návrhu na vyškrtnutí. Pak už zbývá jen poslední možnost, a sice podání vylučovací žaloby. Tu je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy je vám exekutorovo zamítavé stanovisko doručeno. Zmeškání takové lhůty vede opět ke ztrátě věci. Po podání žaloby se začne celou věcí zabývat soud a na základě tvrzení a důkazů posoudí, zda věc patří, či nepatří osobě, jež se vyloučení věci z exekuce domáhá.

Za důkaz může sloužit takřka cokoli, co může prokázat rozhodný stav. Může jít o listinné důkazy (kupní smlouva, faktura apod.), svědectví (např. souseda, nájemníka apod.), případně cokoli dalšího, co může prokázat, že uvedená věc patří vám.

 

Oznamte pochybení

Také exekutoři jsou lidé, a proto nejsou bezchybní. Zároveň jejich moc není neomezená a nemohou vymáhat dluhy jakýmkoli způsobem. Při výkonu své činnosti jsou exekutoři vázáni ústavou, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v exekučním řízení. Mají také svůj etický kodex (pravidla profesionální etiky), který jsou povinni dodržovat. Základním pravidlem je přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu.

Pokud exekutor výše uvedené předpisy a pravidla porušil, můžete tuto skutečnost oznámit buď Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti České republiky, případně předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo. Oznámení můžete učinit u jedné, dvou nebo všech uvedených institucí. Vašim oznámením jsou povinni se zabývat, a v případě, kdy zjistí nedostatky, mohou udělit exekutorovi písemnou výtku, popřípadě zahájit s exekutorem kárné řízení, jehož důsledkem může být nejen napomenutí, ale také peněžitý trest či v nejzávažnějších případech vyškrtnutí ze seznamu exekutorů.

 

Když vznikne škoda

Při exekuci Vám může exekutor způsobit svým jednáním nemalou škodu (poškozené zámky, poničený nábytek apod.). Odpovídá za ni ale jen tehdy, když přitom porušil nějakou právní povinnost a vzniku této škody mohl vynaložením veškerého úsilí zabránit. Je však důsledně nutné odlišovat, kdy exekutor porušil právní povinnost a kdy nikoli. Po exekutorovi například nebude možné požadovat náhradu za to, že při vstupu do nemovitosti poškodil zámek. Na druhou stranu by po exekutorovi bylo možné požadovat náhradu škody v případě, kdy nemovitost bude z důvodu poškození zámku po opuštění exekutorem vykradena. Rovněž nebude například možné požadovat po exekutorovi náhradu škody za to, že zabavil určitou věc (např. automobil) a vznikla škoda spočívající v tom, že jsem nemohl danou věc užívat. Na druhou stranu, pokud bude uvedená věc zabavena exekutorem a exekutor tuto věc poškodí, je možné požadovat náhradu škody, protože exekutor je o zabavený majetek povinen pečovat s péčí řádného hospodáře.

Škoda se uplatní přímo u exekutora jejím vyčíslením a požadavkem, aby tato škoda byla uhrazena. Pokud škoda exekutorem uhrazena nebude, je možné vymáhat škodu prostřednictvím soudu, zde však doporučuji spolupráci advokáta. Řízení o náhradu škody jsou poměrně složitá a pro právního laika nesrozumitelná.

 

Trestní oznámení

Exekutor je úřední osoba (dříve známo jako veřejný činitel) a jako takový nemá jen hromadu oprávnění, ale také povinností. Zneužití pravomoci úřední osoby je trestným činem, za který může soud uložit trest odnětí svobody od jednoho roku až do dvanácti let.

Setkáte-li se s exekutorem, který vykonává svou pravomoc v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, který překročil svou pravomoc nebo nesplnil z ní vyplývající povinnosti, můžete na takového exekutora podat trestní oznámení u kterékoli služebny Policie ČR nebo u libovolného státního zastupitelství. Je pouze nutné zdůraznit, že musí jít o porušení povinností sledující způsobení škody nebo jiné závažné újmy nebo opatření neoprávněného prospěchu. Takové jednání musí být úmyslné. Při zvážení, zda podat či nepodat trestní oznámení je nutné zvážit všechny okolnosti. Ne každé pochybení exekutora je trestným činem a podávat trestní oznámení jen proto, abych exekutorovi znepříjemnil život, může být trestným činem křivého obvinění.

 

Náklady do nebe

Média v poslední době často řeší otázku náhrady nákladů řízení, a to jak paušál, který se platí oprávněnému za to, že je zastoupen advokátem, tak odměny, která přísluší exekutorovi za to, že činil nějaké úkony. Výše odměny není v daném případě určena libovolně, nýbrž je stanovena vyhláškami. Vyhlášky jsou však v poslední době vykládány tak, že soudy mnohdy přiznávají jiné (nižší) náklady, než kolik právě ta která vyhláška stanoví. Náklady exekučního řízení se stanovují v Příkazu k úhradě nákladů exekuce – tento příkaz vydává exekutor a měly by z něho plynout jednotlivé položky, které představují náhradu nákladů exekučního řízení. Budou-li Vám náklady exekučního řízení připadat příliš vysoké, můžete proti uvedenému příkazu podat do 8 dnů od doručení námitky. V námitkách pak lze uvést, co se Vám v příkazu nelíbí a z jakého důvodu a dále co požadujete (např. snížení nákladů na určitou výši). Námitkami se bude nejdříve zabývat exekutor, a pokud Vám plně nevyhoví, bude povinen postoupit věc soudu, který výši jednotlivých položek a jejich soulad s právními předpisy přezkoumá.

 

Autor je advokát spolupracující s Advokátní kanceláří Tomáš Rašovský. Článek vznikl v rámci projektu IuRe „Právní pomoc při exekucích v době krize“ podpořeného Nadací Open Society Fund Praha.

 


autor / Zdeněk Málek VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Budete konat zázraky / Ondřej Slačálek > NP č.402 > Rozhovor Křesťanský literární historik se už podruhé účastnil průvodu gayů a leseb Prague Pride. Ve své nové knize Křesťanství a homosexualita argumentuje, proč by překonání homofobie mohlo být pro křesťany obohacením.   číst dále Befelemepeseveze / Jan Stern > NP č.402 > Fejeton Občas o sobě s oblibou říkám, že jsem pamětníkem. Popravdě je to poněkud nadnesené tvrzení. Ne že bych neměl již dostatečně najeto, kontinuální rozpad všech možných tělesných orgánů a funkcí dokonce naznačuje, že je nejen najeto, ale i ojeto, ovšem abych o sobě mohl mluvit jako o pamětníkovi, musel bych být na tom trochu lépe s pamětí.   číst dále Tenkrát na Liosu / Jakub Holzer > NP č.402 > Téma čísla Nudíte se? Nepořizujte si medvídka mývala, ale zahrádku na Libeňském ostrově! Stačí trpělivě vyčkat na přidělení pozemku a hurá do holinek! Věci na sebe jistě nenechají dlouho čekat. Ještě než zasadíte první rajčata, bude z vás protřelý občanský aktivista. Ale žádné otálení, zájem je veliký.   číst dále Ze dne na den v ilegatiltě / Zuzana Brodilová, Tomáš Malík > NP č.402 > Rozhovor S Kumarem Vishwanathanem jsme se setkali v ostravském Přednádraží. V posledních týdnech tam zůstává s Romy, kteří se navzdory rozhodnutí úřadů odmítli vystěhovat. Mluvili jsme s ním nejen o tamní situaci, ale i o vydělávání na chudobě, romském obrození a novodobém kočovnictví z donucení.   číst dále