Našim prodejcům nabízíme službu sociální rehabilitace

Je poskytována ve dvou centrech:

Sociální rehabilitace Nový Prostor PRAHA

Identifikátor služby: 7271133

Forma služby: Ambulantní, terénní
Místo poskytování ambulantní služby: Řeznická 14, 110 00 Praha 1
Místo poskytování terénní služby: Kraj hlavní město Praha
Telefon: 222 233 309, 608 259 039
E-mail: vydejna@novyprostor.cz
Najdete nás na facebooku: https://www.facebook.com/novyprostor.cz

 

Sociální rehabilitace Nový Prostor BRNO

Identifikátor služby: 5874017

Forma služby: Ambulantní, terénní

Místo poskytování ambulatí služby: Příční 4, 602 00 Brno
Místo poskytování terénní služby: Jihomoravský kraj

Telefon: 545 217 297, 773 153 380

e-mail: dcbrno@novyprostor.cz

 Najdete nás na facebooku: https://www.facebook.com/novyprostor.cz

 

V našich centrech nabízíme pomoc lidem v tíživé situaci spojené s nedostatkem finančních prostředků.

 

Cíle služby:

 • zastavení sociálního a společenského propadu
 • stabilizace osobní situace
 • vyřešení osobních témat (např. pomoc s řešením dluhů, vyřízení splátkového kalendáře, podpora při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.)
 • posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti a následně znovuzačlenění do běžného života
 • rozvoj či udržení stávajících dovedností

 

Cílová skupina:

uživatelem sociální služby sociální rehabilitace se může stát každý člověk, který:

 • se ocitl v tíživé osobní situaci spojené s nedostatkem finančních prostředků
 • jemuž hrozí (anebo již nastal) propad jeho společenského statutu
 • nedostává se mu prostředků potřebných pro zajištění základních životních potřeb

vydefinování cílové skupiny prostřednictvím příslušnosti k některé z těchto skupin:

 • imigranti a azylanti (ohrožené bezdomovectvím)
 • osoby bez přístřeší
 • osoby s chronickým onemocněním (ohrožené bezdomovectvím)
 • osoby s tělesným postižením (ohrožené bezdomovectvím)
 • osoby se zdravotním postižením (ohrožené bezdomovectvím)
 • osoby se zrakovým postižením (ohrožené bezdomovectvím)
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • senioři (ohrožené bezdomovectvím)
 • etnické menšiny (ohrožené bezdomovectvím)


vydefinování věkem:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Principy služby

 • aktivní zapojení uživatele do řešení osobní situace
 • spolupodílení se na sestavování individuálního plánu
 • možnost ovlivnit průběh poskytované služby (příp. možnost si stěžovat v případě nespokojenosti, či sdělovat nápady pro zlepšení služby)


Co nabízíme

 • zajištění osobní hygieny (mít podporu v tom, jak pečovat o své tělo, praní prádla)
 • zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu (oblékání, volba vhodného oblečení, obuvi a doplňků vzhledem k počasí, příležitosti)
 • zajištění stravování (kurz vaření, možnost využití kuchyňského koutu)
 • péče o domácnost (zajištění informací/podpory při rozhodování, jak zajistit péči o domácnost vzhledem k vlastním finančním prostředkům, nácvik obsluhy domácích spotřebičů)
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím (zajištění informací/podpory/doprovodu při nácviku pohybu mimo domov – mít podporu při hledání bezpečných tras, identifikaci rizikových míst, mít nabídku pomůcek pro usnadnění orientace, strukturování času, činností během dne, v týdnu, mít podporu v udržení naplánované struktury, mít podporu při rozvíjení schopnosti komunikovat/rozšiřovat slovní zásobu, vyjadřovat se způsobem, který je úměrný věku a ve společnosti obvyklý, doprovod na úřady)
 • osobnostní kompetence (schopnost zvládat krizová životní období a umět vyhledat adekvátní podporu a požádat o ni)
 • seberealizace (volba pracovního uplatnění, získání návyků souvisejících s pracovním uplatněním, vzdělávací kurzy)
 • péče o zdraví a bezpečí, rizika (podpora při návštěvě lékaře, mít informace o tom, jak poskytnout první pomoc, mít podporu při nácviku poskytnutí první pomoci, mít informace o tom, jak provést drobné ošetření sebe sama)
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů (mít informace o rizicích, průběhu exekuce, mít podporu při riziku, průběhu exekuce, mít informace o službách, které se touto oblastí zabývají, mít informace/podporu v hospodaření s finančními prostředky, pomoc se zajištěním platných dokladů, podpora při jednání s dalšími organizacemi/úřady/správními institucemi)
 • posilování rodičovských kompetencí (mít možnost využít informace/ kontakty na subjekty, které poskytují odborné poradenství v oblasti péče o zdraví dítěte, v oblasti speciálních pomůcek
 • podpora probíhá individuálně nebo ve skupině, v denním centru nebo v terénu
 • modul street-paper (pouliční prodej časopisů)

 

Průběh služby

 • první kontakt, registrace (projití pravidel služby, domluva podmínek spolupráce, podpis smlouvy), zaškolení prodejce
 • zkušební období a upřesňování podmínek spolupráce (14 dní od registrace)
 • sestavení individuálního plánu (na co konkrétně se zaměříme)
 • práce na osobních tématech, řešení osobní situace
 • ukončení spolupráce

 

Služba je poskytována bezplatně!

 

Základní pravidla

 • pravidla denního centra: střízlivost (nebýt pod vlivem alkoholu či jiných drog), zákaz agrese (slovní i fyzické), zákaz nošení zbraní do denního centra
 • všechna pravidla jsou dostupná v denním centru
 • dodržovat dohody uzavřené s pracovníky Nového Prostoru

 

 

Sbírkový účet Nového Prostoru

Přispějte na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, zasláním finanančního příspěvku na náš sbírkový účet. Pomůžete tak prodejcům NP vést důstojný život!
Bankovní spojení:

340 307 2379/0800.

Ze sbírkového účtu financujeme: ubytování, dopravu, úhradu odborných služeb (psycholog, právník apod), úhradu vzdělávacích a ostatních akcí, potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Dále pak náklady spojené s provozem sociální služby sociální rehabilitace.
Děkujeme za Váš příspěvek!

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Nadační fond Avast
Nadační fond Bez Domova
Welcome to the Jungle