Ukončené projekty

Projekt: "Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje",
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019

esf

Projekt byl realizován formou veřejné zakázky a probíhal od 01.01. 2009 do 31.12.2011 v brněnské pobočce Nového Prostoru. Díky této podpoře jsme zajišťovali sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Cílem projektu bylo zajistit podporu osobám, které potřebují podporu v dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život.

 

Cílové skupiny klientů:
imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, senioři a etnické menšiny ve věku od 19 do 80 let. 

 

Nadační příspěvek Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

vdv

V roce 2010 naši činnost podpořil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Nadační příspěvek ve výši 100 000,- Kč jsme obdrželi na projekt Atraktivní denní centrum Nového Prostoru. Příspěvek slouží k pořizování odměn našim úspěšným uživatelům, k zajištění pitného režimu uživatelů, dále je určen na nákup kancelářských potřeb a výrobu průkazek. Platnou průkazkou musí být označen každý uživatel při prodeji časopisu Nový Prostor.

 

Projekt H/R/D/I
Human Resources Development Interface / Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů

hrdi

Projekt H/R/D/I - Human Resources Development Interface / Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů byl jedním z příjemců finanční podpory iniciativy Equal. H/R/D/I spojil komerční a neziskové organizace z oblasti vzdělávání, poradenství, PR a sociálního podnikání ve společném úsilí přinést a otestovat v ČR nové přístupy k řešení problematiky přístupu na trh práce.

H/R/D/I se zaměřil na 4 klíčové oblasti:

- Vytváření tzv. sociálních podniků a vznik příznivého prostředí pro jejich existenci.
- Zavádění "diversity managementu" v oblasti řízení lidských zdrojů.
- Propojování veřejných zakázek s cíli v oblasti vytváření pracovních míst.
- Test organizačních a tréninkových modelů cílených na rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a byl realizován v období od 24. 8. 2005 do 31.08.2009.

Výstupy projektu a jejich pokračování naleznete na adresách:

www.socialni-ekonomika.cz
www.public-procurement.cz
www.diversity-management.cz
www.sof.cz

Projekt „Aktivizace pracovního potenciálu občanů znevýhodněných na trhu práce"

Projekt realizovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Hl. m. Prahy, v období 1. 9. 2006 až 31. 8. 2008. Nový Prostor zde vystupoval v roli partnera. Nositelem projektu bylo Centrum sociálních služeb Hlavního města Prahy. NP se na projektu podílel zajištěním 60 tréninkových pracovních míst a provozováním job-klubu.


Cílem projektu bylo umožnit obtížně zaměstnatelným lidem pomoci rozvinout soubor schopností a dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce zapojením do reálných pracovních aktivit a obnovením si návyku na strukturu pracovního dne. Souběžně s odborným vedením a praktickým výcvikem v oblasti prodeje časopisu byly zapojeným uživatelům zajištěny vzdělávací kurzy z oblasti používání výpočetní techniky, pracovního práva a systému sociálního zabezpečení. Na aktivizaci osobnosti jedince se zaměřovali tematicky postavené moduly:


Trénink klíčových kompetencí - šlo o rozvoj dovedností běžně očekávaných zaměstnavateli u zaměstnaců - např. dochvilnost, přejímání odpovědnosti, dodržování pracovní doby, péče o zevnějšek, formulace svých požadavků.


Trénink sociálních dovedností - sladění očekávání klientů projektu s realitou na trhu práce, odhad vlastních možností, sebeprezentace

Trénink komunikace se zaměstnavatelem - vyhledávání pracovních příležitostí, první telefonický kontakt, jak poslat e-mail, psaní životopisu, příprava na přijímací pohovor, osobní jednání se zaměstnavatelem, jak se dozvědět výsledek přijímacího řízení

Pracovně-právní minimum - druhy pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, zdravotní a sociální pojištění, součinnost s úřady práce, kde vyhledat právní pomoc


K dispozici byl uživatelům také job-klub provozovaný naší organizací - šlo o přednáškovou místnost, počítačovou učebnu a sociální zázemí, sloužící k nácviku prodejních technik, hledání zaměstnání, využívání denního tisku a kancelářské techniky pro komunikaci se zaměstnavateli. Na činnost v tréninkovém zaměstnání navazovala individuální podpora při vyhledávání a kontaktování skutečných zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce. O vedení uživatelů se starali pracovní asistenti, kteří provázeli uživatele celou dobu jeho zapojení do projektu.


Projekt byl určen občanům v produktivním věku (18 - 60 let), s trvalým bydlištěm na území Prahy nebo osobám, jež se zde dlouhodobě zdržovali. Podpora jedné osobě mohla být poskytnuta nejdéle 6 měsíců a to nikoliv opakovaně. Uživatel musel splňovat i další podmínky - mít osobní doklad a občanství ČR.

Kvalitní pracovníci - kvalitní služba

Tento projekt byl naplňován v období od 1. 9. 2006 do 2006 - 31. 8. 2008 a byl určen pracovníkům Nového Prostoru. Na financování se spolupodíleli Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.
Cílem projektu bylo zvýšit odborný růst pracovníků v oblastech sociální práce a managementu. Projekt byl realizován formou interních školení, konzultací a koučováním odborníky z oblasti psychologie, sociální práce, managementu a financí. Všichni pracovníci posílili také svou znalost angličtiny v ročním kurzu pod vedením kvalifikovaných lektorů. Cyklus školení byl završen třídenním teambuildingem pracovníků Nového Prostoru v obci Vestec u Chocerad.

Projekt Street - Paper - sociální rehabilitace - Praha

mpsv


Projekt realizovaný v obdobích:

1.1. 2008 - 31. 12. 2008,

1.1. 2009 - 31. 12. 2009,

1.1. 2010 - 31.12.  2010,

1.1. 2011 - 31.12.  2011, financovaný z rozpočtu MPSV ČR a příspěvkem Magistrátu hl. m. Prahy.


Cílem projektu je dát šanci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kteří chtějí změnit svůj život vlastním aktivním přístupem. Model projektu Street paperu je již několik let jádrem naší služby. Obsahem projektu je nabídnout možnost pracovat lidem, kteří jinde nemohou z různých důvodů ( věk, zdravotní stav, záznam v trestním rejstříku, nízká nebo žádná kvalifikace, sociální izolace) nalézt uplatnění.


Prodejem časopisu se může člověk zapojit do skutečné pracovní aktivity s reálným výsledkem i reálnou odměnou, obnovit sociální vazby s okolím a začlenit se do pracovního kolektivu prodejců.

Projekt Street Papers - Nový Prostor Brno - Job Center (OPRLZ)

Projekt byl realizován na území města Brna a je založen na obdobném modelu jako pražský model projektu Street paper.


Cílem projektu je nabídnout osobám, které nemohou nalézt běžné zaměstnání stabilizovat svou tíživou sociální a ekonomickou situaci prodejem časopisu. To jedinci umožní opět navázat sociální kontakty se svým okolím, obnovit běžné pracovní návyky a získat minimální nutné prostředky na obživu. Bez těchto základních podmínek je možnost nalézt práci na běžném pracovním trhu spíše teoretická. Uživatelům projektu byly zároveň k dispozici poradenské služby, vzdělávací aktivity a kancelářská technika a internet k vyhledávání pracovních nabídek.


Projekt byl určen lidem nad 50 let, bez kvalifikace anebo s nízkou kvalifikací a se ztíženým přístupen na trh práce.


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a probíhal od 1.1.2006 do 30.06.2008.

projekt OPLZZ

esf

 

 

Název projektu: "Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji",

reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056

Projekt je realizován formou veřejné zakázky a odstartoval 01.01. 2012 v brněnské pobočce Nového Prostoru. Díky této podpoře můžeme zajišťovat sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách..

Cílová skupina klientů, znevýhodněných osob, je velice členitá. Jejich současná situace není zapříčiněna jediným faktorem, ale zpravidla se jedná o kombinaci více znevýhodňujících příčin, když skupiny se ze sociologického hlediska dále překrývají.

Nejedná se pouze o osoby bez přístřeší a osoby s nejistým ubytováním, které neplní základní podmínky soukromí, bezpečí a zdravotní nezávadnosti, ale především o osoby v krizi, osoby ze zdravotním či mentálním postižením, osoby s asociální či hraniční poruchou osobnosti a osoby se záznamem v rejstříků trestů, osoby trpící fobií z institucí nebo naopak osoby silně institucionalizované např. původně z dětského domova (syndrom ústavní péče), které postrádají základní sociální návyky, znalosti a dovednosti.

Cílem projektu je zajistit podporu osobám, které potřebují podporu v dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Aktivity sociální rehabilitace

Vedle hlavní aktivity prodeje časopisu - používáme k dokonalejšímu osvojení si pracovních a sociálních návyků potřebných pro integraci na otevřený trh práce řadu podpůrných nástrojů:

Individuální plán - cílem je co nejpřesněji uživateli vyznačit hranice naší působnosti a společně určit, zda-li je pro uživatele služba smysluplná a jak ji co nejefektivněji využít.

Monitoring - jde o návštěvu prodejce na jeho pracovním místě - návštěva obsahuje jak složku motivační tak kontrolní a podpůrnou.)

Počítačové pracoviště s připojením na internet - je uživatelům zdarma k dispozici v otvírací době denního centra. Podle personálních možností organizujeme počítačové kurzy pro zájemce z řad našich uživatelů.

Sportovní a kulturní akce, motivační odměny (v podobě různého spotřebního zboží) - tyto aktivity směřují nejen k podpoře vlastního pracovního výkonu, ale i k osvojení si běžného životního rytmu a zdravého životního stylu většinové společnosti. Cílem je naučit uživatele umět si organizovat vlastní čas, vnímat rozdíl mezi pracovním časem a časem určeným pro odpočinek a osobní rozvoj.

 

Souvisejicí odkazy:

http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz

 

http://www.esfcr.cz

 

 

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji", registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

 

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Jak dcera, tak jávšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku