Sociální rehabilitace Nový Prostor PARDUBICE

Identifikátor služby: 3785025
Forma služby: Ambulantní, terénní
Místo poskytování ambulatní služby: Štrossova 512, Pardubice I-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Místo poskytování terénní služby: Pardubický kraj
Telefon: 774 496 016
E-mail: dcpardubice@novyprostor.cz

 

Služba je financována ze sbírky Nového Prostoru a z příspěvku z vlastní hospodářské činnosti (prodej časopisu).

Činnosti v rámci poskytované služby:
a) základní sociální poradenství:
- poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele a o jiných formách pomoci (dávky hmotné nouze, dávky sociální pomoci,...), zprostředkování kontaktu na návazné služby
- poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace konkrétního uživatele
- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele zabraňující sociálnímu vyloučení a závislosti uživatele na poskytované službě
b) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování
- pomoc při sestavování osobního rozpočtu
- vedení uživatelů k péči o zevnějšek a čistotu oděvu, dodržování osobní hygieny
- podpora v řešení situací spojených s nadužíváním alkoholu
- možnost nácviku úklidu, vedení k udržování čistoty v prostorách služby
- trénink nákupů – uživatel si stanoví, co bude nakupovat, kolik peněz je potřeba, sepíše seznam s nákupem. Ze začátku je možné nakupovat s dohledem klíčového sociálního pracovníka.
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
- poradenství v oblasti péče o děti (výživa, výchova, hygiena)
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
- nácvik práce s mapou
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
- nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. vyplňování formulářů na úřadech, žádosti o vyřízení dokladů, vyplňování složenky apod.)
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
- trénink cestování, popř. zaměření na práci s riziky (rizikové plány)
- informování o pravidlech a možnostech MHD, možnost hledání v jízdních řádech (např. na www.dpp.cz), pomoc při vyřízení jízdenky
- práce s mapou (i internet)
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
- tréninkové a společenské akce (např. snídaně, výlety, návštěva kina, divadla)
- nácvik dalších situací, např. příprava na pracovní pohovor, trénink, jak se chovat na veřejnosti, komunikační dovednosti, předcházení konfliktním situacím, kurz-přednáška asertivity, nácvik pravidel slušného chování, nácvik plánování spánkového a odpočinkového režimu, plánování jídelníčku, dodržování pitného režimu, problematika společného bydlení, jak vycházet s penězi.
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
- nácvik komunikačních dovedností
- dorozumívání s lidmi s postižením či se znevýhodněním alternativním způsobem (např. piktogramy, písemná forma apod.)
- trénink práce s informacemi a informačními zdroji – zejm. asistence při práci na počítači, práce s internetem, využívání e-mailu, trénink telefonování, psaní sms apod.
- počítačová gramotnost- mail, CV, vyhledávání informací, obsluha mobilu
- pomoc s hledáním práce, zájmových či vzdělávacích aktivit
- pracovní koučování (hledání pracovních příležitostí)
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
- nácvik dovedností pro získání a udržení pracovního uplatnění v rámci individuálních konzultací
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
- zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi – kontakty na návazné a doplňující služby (adresář služeb)
- pomoc s vyřízením dávek (výpočet, asistence při vyřizování)
- pomoc s vyřízením dokladů (OP, ŘP, kartička ZP, výmazy z RT)
- pomoc s řešením dluhů (exekuce, odvolání, pomoc s vyřízením splátkových kalendářů)
- hledání ubytování (internet, e-mail, telefonicky, osobně)
- administrativa (příprava potvrzení o službě, kopírování dokumentů, tisk fotografií apod.)
Cíle spolupráce s uživatelem v rámci poskytované služby sociální rehabilitace
- zastavení sociálního a společenského propadu uživatele způsobeného nedostatkem finančních prostředků (a nemožnosti si je vydělat na otevřeném trhu práce či jiným legálním způsobem)
- vyřešení osobních témat, která dotyčného do obtíží přivedla (např. pomoc s řešením dluhů, vyřízení splátkového kalendáře, podpora při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.)
- posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti uživatele a následně jeho znovu začlenění do běžného života
- rozvoj či udržení stávajících dovedností uživatele (uživatelům, kteří nechtějí anebo nemohou svoji osobní situaci zlepšovat, pomoci alespoň v tom, aby se neprohluboval jejich sociální propad, a to buď setrváním v našem programu anebo zprostředkováním zapojení do sociálních služeb jiných organizací)
Cílovou skupinu tvoří hlavně osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s chronickým onemocněním či tělesným postižením (ohrožené bezdomovectvím), osoby v krizi (ohrožené bezdomovectvím), osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (ohrožené bezdomovectvím), senioři a etnické menšiny (ohrožené bezdomovectvím).
Uživatel může kdykoli ukončit spolupráci s Novým Prostorem, a to i bez uvedení důvodu.

Pobočka byla otevřena 1.8.2019

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pomoci Karla Janečka

Sbírkový účet Nového Prostoru

Pokud chcete pomoci a přispět na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, můžete zaslat svou finanční pomoc přímo na náš sbírkový účet:

340 307 2379/0800.

Ze sbírkového účtu financujeme pro naše prodejce: například ubytování či doprava, úhradu odborných služeb (psycholog, právník apod), úhradu vzdělávacích a ostatních akcí, potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Dále pak náklady spojené s porovozem sociální služby sociální rehabilitace (např. část úvazku sociálních pracovníků).